ZÁPIS DĚTÍ k předškolnímu vzdělávání
do Církevní mateřské školy Laura

na školní rok 2018 - 2019

byl ukončen.

Kapacita MŠ je naplněna.


ČASOVÝ HARMONOGRAM

 •     Den otevřených dveří: 11. dubna 2018
 •     Zápisy na školní rok 2018-2019: 2. a 9. května 2018
 •     14. 5. 2018 nahlédnutí do spisu
 •     16. 5. 2018  zveřejnění přijatých i nepřijatých dětí pod registračním číslem (webové
       stránky, dveře MŠ), nepřijatým se odešle dokument poštou
 •     28. 5. - 1. 6. 2018 vyzvednutí Rozhodnutí o přijeti + vyplnění Evidenčního listu
 •     Do 7. 6. 2018 navrácení vyplněných Evidenčních listů do MŠ

    Třídní schůzka rodičů nově přijatých dětí 31. 8. 2018 v odpoledních hodinách

 


     Dokumenty ke stažení:

Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Podmínky pro podávání žádostí

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Vyjádření lékaře - příloha k žádosti o přijetí

Potvrzení duchovního správce


Zralost dítěte v MŠ
Jak zvládnout adaptaci
Informace o povinném předškolním vzdělávání

 

 

 

ODKLAD  ŠKOLNÍ  DOCHÁZKY

 Postup při odkladu povinné školní docházky – Školský zákon“ č. 561/2004 Sb., ve znění § 37, odst. 1 novely zákona č. 472/2011 Sb. :

 1. Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky.
 2. Zákonný zástupce podá písemnou žádost o odklad školní docházky o jeden rok a zároveň dodá doporučující vyjádření školského poradenského pracoviště ( PPP ) a odborného lékaře ( dětský lékař ) nebo klinického psychologa.
 3. Pokud má tato doporučení v den zápisu, podá žádost o odklad školní docházky při zápisu. Pokud tato doporučení nemá, musí tak učinit do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

 

Postup při požadavku o předčasné přijetí dítěte ke školní docházce – viz „Školský zákon“ č. 561/2004 Sb.,ve znění § 36, odst. 3 novely zákona č. 472/2011 Sb. :

 1. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.
 2. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je doporučující vyjádření školského poradenského pracoviště ( PPP ).
 3. Pokud je dítě narozeno v období od ledna do června následujícího roku, pak je nutné dodat doporučující vyjádření školského poradenského pracoviště i vyjádření odborného dětského lékaře, které zákonný zástupce doloží k žádosti.
 4. Zákonný zástupce se dostaví s dítětem k zápisu s výše uvedenými doporučeními. Pokud je v den zápisu nemají, musí je doložit do 31. května kalendářního roku.