Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

 

Církevní mateřská škola Laura, IČO: 604 47 338, se sídlem Vítkova 15/12, Karlín, 186 00 Praha 8 (dále jen „mateřská škola“), tímto prohlašuje, že ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (toto nařízení bude dále označováno jen jako „GDPR“) zpracovává osobní údaje subjektů údajů pro svou činnost, a je tedy správcem osobních údajů (tj. osobou, která určuje způsoby a účely zpracování osobních údajů). Ve výjimečných případech provádí rovněž zpracování osobních údajů pro jiného správce osobních údajů, a vystupuje tedy v roli zpracovatele osobních údajů ve smyslu GDPR.

 

Vážení návštěvníci našich webových stránek,

v souladu s požadavky GDPR si Vás dovolujeme informovat, že v rámci činnosti mateřské školy dochází ke zpracování osobních údajů. Toto zpracování je potřebné pro řádný chod mateřské školy a v mnoha případech by bez něj mateřská škola nemohla svou činnost vůbec vykonávat. Jsme si vědomi, že zpracování osobních údajů představuje v poměrech dnešního světa velice citlivou otázku, a dbáme, aby v rámci naší činnosti probíhalo vždy korektně a s důrazem na ochranu práv subjektů údajů. V této souvislosti naleznete níže stručné shrnutí informací o zpracování osobních údajů, které provádíme.

V jakých případech provádíme zpracování osobních údajů?

Ke zpracování osobních údajů dochází napříč činnostmi mateřské školy jako školské právnické osoby a zaměstnavatele. Hlavními případy zpracování jsou:

 • vedení povinných evidencí podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon (tedy například školních matrik, knihy úrazů atd.),
 • vedení správního řízení o přijetí dítěte ke vzdělávání v mateřské škole,
 • zpracování za účelem stanovení, schválení a provádění podpůrných opatření,
 • spolupráce s pedagogickou poradnou,
 • personalistická agenda (včetně provádění povinných odvodů na sociální zabezpečení a odvodů zálohy na daň z příjmu),
 • vedení účetnictví,
 • pořádání kroužků a škol v přírodě,
 • zpracovávání a předávání přihlášek k poskytování obědů ve školní jídelně,
 • uzavírání smluv s dodavateli,
 • zveřejňování fotografií ze školních akcí na stránkách mateřské školy a v propagačních materiálech,
 • předávání vybraných fotografií za propagačními účely zřizovateli mateřské školy.

Pro zpracování osobních údajů nám svědčí tituly (tedy právní základy opravňující ke zpracování osobních údajů) plnění zákonné povinnosti, plnění smlouvy, ochrana oprávněného zájmu správce nebo třetí osoby nebo souhlasu se zpracováním osobních údajů uděleného subjektem údajů. Při zpracování osobních údajů se řídíme zákonem stanovenými lhůtami a lhůtami stanovenými po pečlivém zvážení ve vnitřním předpise tak, aby nedocházelo k porušování práv subjektů údajů.

Jak chráníme zpracovávané osobní údaje?

Dlouhodobě dbáme o ochranu veškerých osobních údajů, které zpracováváme. Za tím účelem aplikujeme striktní pravidla pro práci s nimi a zavedli jsme řadu technických a softwarových opatření s cílem zamezit jakémukoli neoprávněnému nakládání s osobními údaji. Jasné pravidla jsou nastavena rovněž v rámci naší zaměstnanecké struktury, takže k osobními údajům mohou přistupovat vždy pouze zaměstnanci, kteří s nimi potřebují pracovat v rámci výkonu své práce pro.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Jmenovaným pověřencem pro školu je Mgr. Michaela Pitterová, email: michaela.pitterova@fma.cz

Jaká práva svědčí osobám, jejichž osobní údaje zpracováváme?

Aby byla zajištěna možnost subjektů údajů rozhodovat v co možná nejširší míře o zpracování jejich osobních údajů, stanovuje GDPR řadu práv, která lze vůči jakémukoli správci údajů uplatnit. V případě, že se rozhodnete uplatnit některé ze svých práv, obraťte se na ředitelku mateřské školy.

Vaším základním právem je kdykoli požadovat sdělení, zda zpracováváme Vaše osobní údaje. Pokud je zpracováváme, máte právo požadovat jednu kopii všech osobních údajů, které o Vás zpracováváme. V případě, že zjistíte, že zpracovávané údaje nejsou přesné, máte právo požadovat opravu osobních údajů. Pokud dojdete k názoru, že Vaše osobní údaje nezpracováváme po právu, můžete uplatnit právo na výmaz osobních údajů. V případě zpracování na základě souhlasu subjektu údajů máte právo takový souhlas kdykoli odvolat. Pokud konečně nebudete s čímkoli spokojeni nebo si budete myslet, že jsme Vaši žádost nevyřídili tak, jak jsme měli, máte právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Dovolujeme si zdůraznit, že ať k mateřské škole v jakémkoli poměru, nehrozí Vám na základě uplatnění těchto práv žádné riziko a mateřská škola ani její zaměstnanci s Vámi v budoucnu nebudou zacházet o nic hůře než před uplatněním práv. Je naším zájmem zpracovávat osobní údaje zákonně a řádně a nepoškozovat Vaše práva. Pokud máte pochybnosti, že se nám to daří, budeme rádi, když nás na to upozorníte.